Om KuBA & KuBA messe m.m. / Vedtægter

Vedtægter

 § 1. Foreningens navn og hjemsted:
Stk. 1 - Foreningens navn er ”Kunstforeningen for Billedskabende Aktører” – forkortet KuBA.
Stk. 2 - Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.
 
§ 2. Formål:
Stk. 1 - Foreningens formål er:
 
a)
at tilbyde billedskabende aktører mulighed for på aktiv, seriøs og tværkulturel måde
at dyrke denne aktivitet og med udgangspunkt heri at motivere medlemmerne til engagement og medansvar,
uanset social status eller etnisk baggrund.
 
b)
at arbejde på at skabe udstillingsmuligheder for foreningens medlemmer.
På sigt at etablere samarbejde med lignende foreninger/grupper i såvel ind- som
udland.
 
§ 3. Medlemmer:
Stk. 1 - Som medlem af foreningen kan optages, alle der kan gå ind for foreningens formål.
Stk. 2 – Indmeldelse sker ved henvendelse til enten formand eller kasserer. Medlemskab er først gyldigt når
medlemmet har indbetalt det årlige kontingent.
Stk. 3 – Udmeldelse sker automatisk såfremt medlemskab ikke fornys.
 
§ 4. Kontingent:
Stk. 1- Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære årlige
generalforsamling.
Stk. 2 - Kontingentet opkræves forud for regnskabsåret.
Stk. 3 – Indbetalt kontingent betales ikke tilbage ved udmeldelse.
 
§ 5. Regnskab og revision:
Stk. 1 - Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2 – Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3 – Foreningens regnskab føres af kassereren, der ligeledes fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4 – Regnskabet revideres af valgt revisor.
Stk. 5 - Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage
før den ordinære generalforsamling.
 
§ 6. Generalforsamling:
Stk. 1 - Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år inden udgangen af maj
måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Indkaldelse via e-mail anses for at være skriftlig meddelelse.
Stk. 2 - Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ved indkomne forslag udsendes revideret dagsorden senest 4 dage før generalforsamlingen, såfremt forslag ikke
er modtaget inden selve indkaldelsen til generalforsamlingen
Stk. 3 – Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
 
§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
 
§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stk. 1 - Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med
kontingent, har ikke stemmeret.
Stk. 2 - Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Stk. 3 - Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk. 4 - Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling, jf. § 11.
Stk. 5 - Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1 - Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne
forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Stk. 2 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 10. Bestyrelsen:
Stk. 1 - Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af min. 5 medlemmer og 2 suppleanter, der
vælges på den årlige generalforsamling.
Stk. 2 – Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 3 uger efter general-forsamlingen med
formand, næstformand (der varetager formandens opgaver i dennes forfald), kasserer og sekretær.
Stk. 3 - Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. 2 medlemmer vælges i ulige år, 3 medlemmer
vælges de lige år. Består bestyrelsen af mere end 5 medlemmer – er disse på valg proportionelt med ovenstående
i henholdsvis lige og ulige år.
Stk. 4 - Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen indenfor valgperioden.
Stk. 5 – Ethvert medlem med fast bopæl i Danmark kan modtage valg til bestyrelsen eller som suppleant. For at
være valgbar, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den
foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.
Stk. 6 - Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7 - Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og
indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Stk. 8 - Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.
Stk. 9 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til
varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 10 – Bestyrelsens kasserer har fuldmagt til at trække på foreningens løbende bankkonti, girokonto samt til at
kvittere for kontingenter og andre indbetalinger.
Stk. 11 – Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
 
§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Stk. 1 - Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Stk. 2 - Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling,
der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 3 - I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud, de efter den opløsende generalforsamlings
nærmere bestemmelser, lokale kulturelle foreninger
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næstved den 4. april 2005, med ændring af 21. marts 2006,
15. marts 2007, marts 2008, 11. april 2011, 27 april 2023
 
 
 
 
 

 

KuBA  | Tlf.: 20816236 | kuba4700@gmail.com